Körkmack

Akvarell och PhotoShop.
När jag var barn bodde vi ofta nära kyrkor. Inte så konstigt, då det på Gotland finns 92 kyrkor och ön är landets kyrkotätaste kommun. Denna skalbagge kunde man oftast se solandes på kyrkomurar. Körkmacken har etsat sig fast som ett av de första minnena ur mina insektsupptäckter från barndomen. Redan då kunde jag uppslukas och fascineras av den lilla myllrande världen av smådjur.

Riddarskinnbagge eller riddarbagge är en insekt i familjen fröskinnbaggar. Insekten är tecknad i rött och svart, med en vit prick på det bakre svarta fältet. De svarta fälten påminner tillsammans om ett riddarkors, vilket motiverat artepitetet equestris, som betyder riddare. Den kan även kallas skomakare, och på gotländska körkmack. Riddarskinnbagge, som lätt föväxlas med rödlusen, är Gotlands landskapsinsekt. (Wikipedia).

Mina bilder – Upphovsrätt

Gällande alla bilder på denna webbsida: Inga bilder får användas utan ett skriftligt avtal med upphovskvinnan Alina Ögger.

Texten är lånad från Svenska Tecknares hemsida för Illustratörer & grafiska formgivares förbund. Läs även om vad som gäller för bilder på Facebook.

Kort om upphovsrätt
Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare! En bra tumregel är att alltid fråga först. Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Så som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion, skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med BILD menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer, collage. Ett original är den bild som upphovsmannen levererar.

1 Vad köper jag?
När du beställer en bild, köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – UPPHOVSRÄTT – är alltid upphovsmannens.
2 Vem äger bilden?

Äganderätten till den levererade bilden, är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

3 Hur får bilden användas?
En bild får bara användas i det sammanhang, som överenskommits med upphovsmannen. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenkommelsen, måste upphovsmannen först kontaktas.

4 Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Så snart en bild ska återanvändas, måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning.

5 Får bilden ändras?
Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. 
Ibland följer man dock en praxis, som säger att beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Då ska upphovsmannen känna till detta i förväg.
I redaktionella och informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang BÖR namnet sättas ut.

6 Hur länge är bilden skyddad?
Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild, som inte betraktas som verk, är i stället skyddat i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som fotografiskt verk, måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

7 Får jag göra nya exemplar?
Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som fotokopior eller på nätet.

8 Får bilden överföras till data?
Att överföra en bild till ett digitalt system, är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat, eller vid utskrift av bilden. Upphovsmannen måste därför alltid först ge sitt tillstånd. Numera är digital lagring av bilden ett moment i tryckprocessen. Upphovsmannens medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i något annat sammanhang och måste avlägsnas efter produktionen.

9 Vad gäller vid köp av arkivbild?
Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Den levererade bilden ska alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

OCH SÅ HAR VI MOMSEN!

Vilken moms gäller? Skatteverkets utmärkta sida ger svar.
6% | 12% | 25%